Asbestsanering

Bij het verwijderen van asbest komt veel kijken. Denk aan verplichte inventarisaties, het aanvragen van vergunningen en natuurlijk de sanering zelf. Wat is er dan prettiger dan een vakkundige professional die voor u klaar staat en de hele coördinatie voor u uit handen neemt?  

Asbest verwijderen, het proces

Iedere situatie vraagt om een andere aanpak, maar we doorlopen altijd de volgende stappen in een gestructureerd proces.

1. Inventarisatie en materiaalanalyse

Bij het slopen of renoveren van gebouwen van voor 1994 is het verrichten van een asbestinventarisatie verplicht. Deze inventarisatie maakt duidelijk of er asbest in het pand aanwezig is. We werken hiervoor samen met een erkend SC-540 onderzoeksbureau.

2. Risicobeoordeling

Wanneer we vaststellen dat er asbest aanwezig is, bepalen we samen met de opdrachtgever en het onderzoeksbureau welke onderdelen we gaan  verwijderen. Als blijkt dat er een acuut risico is op asbestbesmetting voor omwonenden of het milieu, dan vindt er een aanvullend onderzoek (risicobeoordeling) plaats dat uitwijst wat de risico’s exact zijn en hoe we daar het beste mee kunnen omgaan.

3. Controle asbestinventarisatierapport

Daarna controleren we of het inventarisatierapport volledig is, want pas dan kunnen we beginnen met saneren.

4. Melding maken

Voordat wij mogen starten met de sanering moet er een melding worden gemaakt bij de betreffende gemeente, de certificerende instelling en de inspectie van SZW (Sociale Zaken & Werkgelegenheid). Natuurlijk verzorgen wij deze meldingen voor u.

5. Uitvoeren van de saneringswerkzaamheden

Als de melding akkoord is, kunnen we beginnen met saneren. Uiteraard zullen we tijdens de sanering alle benodigde veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6. Eindcontrole

Nadat het asbest is verwijderd, zorgen wij ervoor dat een erkend laboratorium de eindcontrole doet. Het laboratorium beoordeelt of de gesaneerde ruimte asbestveilig is. U kunt de ruimte na de vrijgave zonder persoonlijke beschermingsmiddelen betreden.

7. Transport & afvoer van asbesthoudend afval

Vervolgens voeren wij het asbesthoudend afval af naar een afvalverwerkingsbedrijf, uiteraard geheel volgens de daarvoor geldende normen.

8. Afmelding

Daarna verzorgen wij de afmelding bij de betrokken instanties en zorgen wij ervoor dat alle benodigde afmeldingsdocumenten worden ingeleverd.

9. Eventuele coördinatie bouwkundig herstel

Mocht er bouwkundig herstel nodig zijn, dan kunnen wij dit voor u coördineren, zodat het pand helemaal volgens uw wensen wordt hersteld.